Robotikas sacensības

Latvijas Robotikas čempionāta Zemgales reģionālās robotikas sacensības Jelgavā 2023, 09.12.2023

 

Latvijas Robotikas čempionāta Zemgales reģionālo robotikas sacensību

NOLIKUMS 

Mērķis – Zemgales reģionālo robotikas sacensību LEGO disciplīnā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, pilnveidot tehniskās zināšanas un prasmes., veicināt Latvijas robotikas un mehatronikas izglītības attīstību Latvijā.

Noteikumi – atbilst Latvijas robotikas čempionāta LEGO aktuālajiem noteikumi.

Latvijas robotikas čempionāta noteikumi: http://robotuskola.lv/latvijas-robotikas-cempionats-noteikumi/.

Latvijas robotikas čempionāta LEGO noteikumi: http://robotuskola.lv/latvijas-robotikas-cempionats-noteikumi/

Aktuālā informācija un rezultāti 

Norises vieta – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgava, Meiju ceļš 9.

Norises laiks – 09.12.2023.

Dalībnieki un organizācija

Dalība sacensībās ir bez maksas.

Sacensībās piedalās tehniskās jaunrades interešu izglītības dalībnieki, entuziasti un robotikas klubu biedri sekojošās grupās:

  • LEGO sumo:
    • Līdz 12 gadiem ieskaitot,
    • No 13 līdz 18 gadiem,
    • PRO (pieredzējušo dalībnieku).
  • LEGO līnijsekošana
  • LEGO Folkrace

Dalībnieki startē komandā, kuras sastāvā ir ne vairāk par vienu pilngadīgu treneri un trīs dalībniekiem.

Ja kādā no grupām komandu skaits ir sešas vai mazāk, šīs grupas komandas var tikt apvienotas ar citas grupas komandām.

Reģistrācija

Komandas sacensībām reģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma formu. Saite uz formu būs pieejama ne vēlāk kā 13.11.2023. vietnēs www.jtv.lv, facebook.com/JelgavasTehnologijuVsk. Reģistrācija var tikt slēgta nedēļu pirms sacensībām vai ātrāk, ja dalībnieku skaits sasniedz 300.

Sacensību dienā dalībnieki un komandas aizpilda organizatora sagatavotas reģistrācijas lapas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

Norise

Dalībnieki ierodas ne ātrāk par pl. 8.00 un dodas prom ne vēlāk par pl. 20.00.

Sacensību sākums pl.10.00.

Katrai komandai tiek nodrošināta sagatavošanās zona. Vienā telpā var atrasties četras sagatavošanās zonas.

Sacensības sastāv no 2 vai 3 raundiem.

Raunds ir visu komandu visu mēģinājumu kopums.

Mēģinājums ir robota darbība, veicot uzdevumu laukumā pēc tiesneša dotā starta signāla un līdz uzdevumam dotā maksimālā laika beigām, līdz uzdevuma pilnīgai izpildei vai līdz tiesneša lēmumam.

Galīgais sacensību modelis (dalībnieku pretinieki un sacensību secība) tiek noteikts sacensību dienā, sadalot apstiprinātos un tehnisko pārbaužu izturējušos robotus grupās un sadalot pāros, izmantojot nejaušības principus.

Mēģinājuma laikā sacensību zonā drīkst atrasties tikai tiesneši un tā robota operatori, kurš piedalās konkrētajā mēģinājumā.

Pirms mēģinājuma uzsākšanas robotam jābūt izslēgtam un novietotam starta zonā. Tad tiesnesis dod signālu robota ieslēgšanai un programmas izvēlei, bet ne palaišanai. Ja programmas palaišana nozīmē to, ka robots uzreiz sāk darbību, tad programmas palaišanai jāgaida tiesneša signāls.

Ja programmas palaišana nenozīmē to, ka robots uzreiz sāk darboties, komanda var palaist programmu līdz tiesneša dotajam starta signālam, taču pēc tam ietekmēt robota darbību vairs nedrīkst. Tiesnesim ir jāseko robota iedarbināšanas procedūrai un tikai pēc tiesneša piekrišanas var tikt dots starta signāls.

Tiesāšana

Organizācijas komitejai ir tiesības veikt sacensību noteikumos izmaiņas, ja vien šīs izmaiņas nedod priekšrocības kādai no komandām.

Rezultātus kontrolē un apkopo tiesnešu kolēģija atbilstoši nolikumam. 

Sacensības tiek organizētas, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi un paturot prāta “labas rīcības” principus, tāpēc visi jautājumi/domstarpības un problēmas tiek risinātas pieklājīgā manierē ar tiesnešu palīdzību. Ja par tiesāšanas gaitu rodas kādas pretenzijas, komandai ir tiesības mutiskā kārtībā galvenajam tiesnesim apstrīdēt ringa tiesneša lēmumu ne vēlāk kā līdz notiekošā raunda beigām. Galvenā tiesneša lēmums ir galējs un neapstrīdams.  Tiesnešiem ir visas pilnvaras visā sacensību laikā. Visiem dalībniekiem ir jāpakļaujas tiesnešu lēmumiem.

Tiesnesis var izmantot papildus raundus strīdīgu situāciju atrisināšanai.

Raunda pārspēle var notikt pēc tiesnešu lēmuma un tikai tādā gadījumā, ja robota darbībā ir notikusi iejaukšanās no malas vai ja bojājums radies spēles laukuma sliktā stāvokļa dēļ, vai arī ja tiesneši ir pieļāvusi kļūdu. 

Komandas locekļi un vadītājs nevar iejaukties ne savas, ne pretinieka komandas robota darbībās ne fiziski, ne no attāluma. Iejaukšanās nozīmē tūlītēju diskvalifikāciju.

Ēdināšana

Organizators nodrošina visu komandas dalībnieku ēdināšanu ar pusdienām un pieejamu dzeramo ūdeni un uzkodas pārējā laikā (piemēram, cepumi).

Balvas. Organizatora nodrošinātais kopējais balvu fonds ir 1300 EUR. Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas katrā grupā un nominācijā “Konstruktoru kauss”.

Publicitāte. Piedaloties sacensībās, dalībnieki vai citi klātesošie piekrīt, ka paši un/vai to veikums var tikt fotografēti un/vai filmēti publicēšanai mājas lapā un/vai sociālajos tīklos publicitātes nodrošināšanai.

Sacensības tiek organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” līdzfinansētā projekta “Atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā Nr. LV-LOCALDEV-003” ietvaros.

Kontaktinformācija: ugis.peksa@gmail.com

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 

Mītavas Roboti projekta koordinators Aldis Pecka